به گزارش بیا خبرگیلان در معرفی این رویداد آمده است: اعتیاد تنها میدان بازی است که تماشاگرانش به نحوی به بازیکنانش می پیوندند.در خانواده ای که یکی از والدین به میدان اعتیاد وارد شده اند شوق بازی کردن دیگر اعضای خانواده در این میدان دور…